ABD pamuğuna soruşturma neden açıldı?

pamuk hasadıYerli pamuk üretiminin yıllardır alınan tüm önlemlere rağmen istenen seviyelere gelememesi tekstil sanayinde hep eleştiri konusu olmuştur. Birçok sektör temsilcisi, mesleki örgütler bu sorunun giderilmesi ve yerli pamuk üretiminin tekrar 900 bin tonların üzerine çıkarılabilmesi için devlet kurumlarıyla istişareler yapmasına rağmen somut ilerlemeler maalesef kat edilemedi.

Ekonomi Bakanlığı 2014 yılının son günlerinde ithalatçı ve yerli üreticileriden gelen görüşleri ve eleştirileri bir raporda toplayan Bakanlık, ABD pamuğuna antidamping soruşturması açılmasına karar verdi. Kamuoyuna açık olan ön raporda soruşturmanın şu gerekçelerle yapılmasının yerinde olduğuna karar verildi:

– ABD menşeli ithalatın dampingli fiyatlarla yapıldığı ve tespit edilen damping marjının
ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu,
– 2011-2013 yılları arasındaki dönemde ülkemiz pamuk üretiminin ve üretimden satış
miktarının gerilediği,
– Toplam Türkiye pazarının büyüklüğü incelenen dönemde %13 oranında artarken yerli
üreticilerin pazar payı kaybı yaşadığı,
– Yerli üreticiler tarafından kaybedilen pazar payının başta ABD menşeli ithalat olmak
üzere ithalat yoluyla telafi edildiği,
– İncelenen dönemde ABD menşeli ithalatın arttığı ve toplam ithalat içinde en yüksek
paya sahip olduğu,
– ABD menşeli ithalatın incelenen dönemde 2012 yılı hariç olmak üzere fiyat kırılması
yarattığı;
– ABD menşeli ithalatın birim fiyatlarının, yerli üreticinin üretim maliyetlerini fiyatlarına
tam olarak yansıtamaması nedeniyle önemli ölçüde fiyat baskısına neden olduğu,
– Yerli üreticinin maliyet altı satışları nedeniyle maliyet/satış fiyatı oranının bozulduğu ve
fiyat bastırmasının ortaya çıktığı,
– Yerli üreticinin birim fiyatlarının enflasyon karşısında reel olarak yıprandığı,
– Yerli üretimin ekonomik göstergelerinde görülen bozulmanın ABD menşeli ithalatın
yarattığı fiyat kırılması ve baskısı ile eş zamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle
dampingli ithalat ile zarar arasında illiyet bağının mevcut olduğu.

Neden sadece ABD pamuğuna soruşturma açıldı?
Diğer tedarikçi ülkelerin incelemeye dahil edilmeme nedeni olarak hazırlanan raporda şu gerekçeler öne sürüldü: TÜİK’ten temin edilen ithalat istatistikleri incelendiğinde ABD dışında Türkmenistan, Yunanistan, Brezilya ve Suriye gibi ülkelerin de ithalat içinde pay sahibi olduğu görülmektedir. Bu ülkelerden Yunanistan ve Brezilya menşeli ithalatın birim fiyatları ABD menşeli ithalatın birim fiyatlarının üzerindedir. Suriye ve Türkmenistan menşeli pamuğun birim fiyatı ABD menşeli pamuğun birim fiyatından düşük olmakla birlikte kalite özellikleri bakımından karşılaştırılabilir nitelikte bulunmamıştır. Bu nedenle inceleme sadece ABD menşeli pamuk için yapılmıştır.

Her ne kadar Ekonomi bakanlığı şikayetler üzerine bu soruşturmanın açıldığını açıklasa da asıl gerçek ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği demir çeliğe soruşturma açmasıdır. Türkiye, ABD’nin bu tavrına misilleme olarak pamuğa soruşturma açmıştır.

 

abd pamuğu ithalatı

ABD’nin pamukta damping yaptığını gösteren tespitler
1) Normal değer belirlemesinde kullanılmak üzere pamuğun ABD iç pazarında gerçekleşen 2013 yılı spot satış fiyatı verileri araştırılmıştır. Fiyat verileri, Amerika Ulusal Pamuk Konseyi’nin orta elyaflı (upland) pamuk için derlemiş olduğu ve aylık spot fiyatların yer aldığı veri tabanından elde edilmiştir.3 Cent/Lbs. cinsinden bulunan fiyatlar ABD Doları/Kg cinsine çevrilmiştir.4 Aylık spot fiyatların 12 aylık ortalaması 1,75 ABD Doları/Kg olarak bulunmuştur. Ancak bulunan bu fiyatın ABD’li pamuk çiftçilerine verilen fiyat destekleri nedeniyle iç piyasa fiyatlarının gerçek durumunu yansıtmadığı değerlendirilmiştir.

2) Dünya Ticaret Örgütü Anti-damping Anlaşması’nın 2 nci maddesi ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ifade edildiği üzere, ihracatçı ülke iç piyasasında benzer malın normal ticari işlemler içinde satışının bulunmadığı tespit edildiğinde, benzer malın uygun bir üçüncü ülkeye ihracatında temsil niteliği taşıyan karşılaştırılabilir fiyatı, normal değer olarak kabul edilebilmektedir. Buradan hareketle, ABD’nin üçüncü ülkelere olan ihraç fiyatları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu, 2013 yılı içinde ABD’nin en fazla pamuk ihracatı yaptığı ülkelerin sırasıyla Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Türkiye ve Meksika olduğu görülmüştür. 5 Meksika’ya gerçekleştirilen ihracatın fiyatları hem Meksika’nın görece ABD’ye yakın mesafede oluşu hem de ihracat miktarının Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracat miktarından daha düşük olması sebebiyle karşılaştırılabilir bulunmamıştır. Dolayısıyla, hem ABD’ye mesafe açısından Türkiye’ye yakın olan hem de ihracat miktarının büyüklüğü açısından Türkiye ile daha karşılaştırılabilir olan, ABD’nin ÇHC’ye yönelik liman çıkışı6 ihraç fiyatları normal değer olarak kabul edilmiştir. Bahse konu normal değer, 2,03 ABD Doları/Kg olarak tespit edilmiştir.

(3) Normal değer tespitinde alternatif bir yöntem olarak İzmir Ticaret Borsasından temin edilen ABD Memphis pamuğunun aylık borsa fiyat verileri de kullanılmış, bu veriler kullanılarak yıllık ortalama fiyat hesaplanmıştır. Bu şekilde yapılan hesaplamaya göre ise normal değer 2,05 ABD Doları/Kg olarak belirlenmiştir.

TÜRKİYE’NİN 2012-2013 SEZONU KÜTLÜ PAMUK İTHALATI
ÜLKE MİKTAR (TON) TUTAR (1000 DOLAR)
ABD 456.113 872.810
Türkmenistan 104.442 186.950
Yunanistan 94.480 170.756
Brezilya 56.480 117.887
Tacikistan 30.668 53.795
Suriye 21.451 33.205
Hindistan 7.478 15.010
Özbekistan 5.608 6.737
Azerbaycan 4.935 7.708
Arjantin 4.785 9.084
Diğer 17.746 39.904
Toplam 804.186 1.513.800

Share this post:

Related Posts

Comments are closed.